Сэтгэлзүйн сорил

Сорил нь жирэмсэн, төрсөн ээжүүдэд
/1сараас 1 настай хүүхэдтэй/ зориулагдсан болно.
Та сорилыг 3 сард 1 удаа өгөх эрхтэй.